Achtergrondinformatie | Historisch Genootschap Oud West-Friesland

Oprichting

Op 27 augustus 1924 was de eerste algemene vergadering van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland in café De Roskam aan de Noorderveemarkt te Hoorn. Als geboortedag werd echter 6 augustus 1924 in de boeken opgenomen. De jaarlijkse contributie werd op dat moment vastgesteld op fl. 2,50 per jaar voor gewone leden.
Kaft jaarboek

Voorkant eerste jaarboek, 1926.

Citaat uit het eerste jaarboek van het Genootschap

Het doel van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland is het in ere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft. Het tracht dit doel te bereiken:
  • Door den ondergang van oude, schoone, uit een historisch of ander oogpunt belangrijke gebouwen en monumenten te voorkomen;
  • het schoone, eigenaardige en het typisch Westfriesch dialect en authentieke stukken, in proza en poëzie voorkomende, zoo noodig door vertaling, herdruk in courant en tijdschriften of op anderen passende wijze, meer ter ieders kennisse en onder ieders bereik te brengen;
  • door alles wat op zeden, gewoonten, gebruiken, kleedij in Oud West-Friesland betrekking heeft, zooveel mogelijk als doenlijk is, te verzamelen en voor het gewest zelve te bewaren;
  • door het houden van tentoonstellingen, algemeene en andere vergaderingen, lezingen met lichtbeelden of door het ter bezichtiging stellen van platen, portretten, documenten en voorwerpen, die de belangstelling daarin en de kennis daarvan kunnen vermeerderen;
  • door het aanknoopen en onderhouden van betrekkingen met genootschappen en vereenigingen, die eenzelfde doel hebben en tot samenwerking bereid zijn;
  • en verder door alle wettige middelen, die de bereiking van het genoemde doel kunnen mogelijk maken.
Sluitzegel Historisch Genootschap

Sluitzegel Historisch Genootschap.

Bestuur en commissies

Na de oprichting werd het dagelijks bestuur gevormd door G.C. van Balen Blanken, voorzitter en K. Ruyterman, secretaris. Zij benoemden een commissie tot 'Bevordering van het Landelijk Schoon in West-Friesland', met de volgende leden:
  • Jb. de Jong, waterschapssecretaris te Hoogkarspel.
  • J.C. Kerkmeijer, leraar HBS te Hoorn.
  • Fb. Faber, stede-architect te Hoorn.
  • D. Saal, architect te Alkmaar.

In de daarop volgende jaren werden er meerdere commissies gevormd, zoals de commissie 'Kap en dek' en de commissie 'Geschiedschrijving'. De naam van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland is in 1999 gewijzigd in 'Westfries Genootschap'. Anno 2024 is het Westfries Genootschap gevestigd in het Timmermansgildehuis in Hoorn.


Persbericht Historisch Genootschap

Het Vaderland, 28-08-1925.

Logo Historisch Genootschap

Het logo van het Historisch Genootschap bij de oprichting in 1924.

Persbericht Historisch Genootschap

Onze courant, 21-10-1924.

Persbericht Historisch Genootschap

Algemeen Handelsblad, 02-07-1926.


Persbericht Historisch Genootschap

Nieuwe Hoornsche Courant, 02-12-1926.

Persbericht Historisch Genootschap

Algemeen Handelsblad, 26-07-1934.


Persbericht Historisch Genootschap

Onze courant, 15-06-1940.

Timmermansgildehuis, Historisch Genootschap

Ingang naar het Timmermansgildehuis, onderkomen van het Westfries Genootschap. Foto d.d. 04-03-2002.