Lückens en de Brandraad

Brandmeester

Het bordje op de gevel van het woonhuis van G.H. Lückens.

Brandwacht en brandmeester

G.H. Lückens ging net als zijn vader als brandwacht (spuitgast) bij de vrijwillige brandweer in Hoorn. Hij werd onderbrandmeester en werd later bevorderd tot brandmeester in de Hoornse Brandraad. Naast de voordeur van zijn woonhuis Ramen 16 hing het bordje 'Brandmeester'.

Vergaderingen van de Brandraad

De brandmeesters van de Brandraad vergaderden maandelijks. Gerard Lückens had bij deze vergaderingen een duidelijke inbreng, zoals blijkt uit diverse notulen die nog te vinden zijn in het Westfries Archief te Hoorn.

Uit notulen vergadering Hoornse Brandraad, 18 november 1921.

 • De hr C. Woestenburg klaagt er over, dat hij twee maal zelf het volk heeft moeten wekken. De Voorzitter wijt dit aan toevallige omstandigheden.
 • De heer Lückens deelt mede, dat ongeveer 6 weken geleden jongens een begin van brand hadden veroorzaakt onder de Ottobrug. Een lid van de gymnastiekvereeniging heeft den brand met veel moeite weten te blusschen. Daarbij is z'n pantalon beschadigd, weshalve hij zich wendde tot den heer Faber.
  Deze antwoordde: "dank je wel, je hebt je best gehouden", welk antwoord niet naar spr. genoegen is. De Voorzitter zal de zaak onderzoeken.
 • Dhr. C. Woestenburg vraagt ontslag. De Voorzitter aanvaardt dit niet en wil dienaangaande zelfs geen discussie toelaten. Naar aanleiding van een opmerking van den heer Visser, zegt de Voorzitter dat een standpijp en 250 m. slang zal worden aangeschaft, zoo spoedig bericht is ontvangen.
 • Dhr. V.d.Veere acht f1,-- voor nachtwerk te laag, vooral bij korte branden.
  De Voorzitter antwoordt, dat steeds met de omstandigheden rekening kan worden gehouden.
 • De heer Lückens vraagt of de waterleiding bij 200 m. hoogte nog kracht genoeg heeft. Ook deelt hij mede, dat besloten is voor het Westfries museum een tweede stel sleutels aan te schaffen. Dit geschiedde op advies van deze.

Uit notulen vergadering Hoornse Brandraad, 10 januari 1936.

 • De hr Lückens wenscht den Vz. geluk, nu hij zijn verlangen heeft bevredigd gezien, nl. de kleding van de manschappen en inzonderheid van het geheele college. De Vz. zegt hierop, dat hij dat niet alleen heeft gewenscht, ook de andere HH. hebben dat gewild en daartoe meegewerkt. Hij merkt daarbij nog op, dat de Korpsgeest door die simpele jas en pet in de komende jaren beslist zal verbeteren. Dan zegt de hr Lückens verder, dat hij als oud-turner getroffen is geworden op 7 Jan. nu hij allen zoo goed gekleed zag en het verlangen bij hem opkwam de mannen van motor en slangenwagens te oefenen voor een betere houding enz. om alzoo een gemoedelijke Sportieve tucht aan te kweeken.
 • Ook de Vz. voelt daarvoor, inzonderheid voor de jongeren. Een groep zou kunnen worden gevormd voor o.a. V. en Orde oefeningen enz. Daar zijn echter tal van bezwaren en daarom is het beter over deze materie het oordeel te vragen van onze ter zake kundige collega den hr L. Visser.

Vele kleine en grote branden

Lückens nam deel aan het blussen van vele branden in Hoorn, in de wijk die hoorde bij 'zijn' brandspuit. Vooral de grote brand in de Kruisstraat in 1922 en de enorme vuurzee in 1941 aan de Veemarkt hebben een enorme indruk gemaakt op alle betrokkenen. Bij de brand op de Veemarkt raakte onder meer de biljartclub Horna zijn onderkomen kwijt. Zie onderstaande krantenartikelen en de achtergrondinformatie over de biljartclub Horna.
Brand Kruisstraat, 1922

Grote brand in de Kruisstraat. Onze courant, 27-01-1922.

Brand Kruisstraat, 1922

Reactie onderbrandmeester Lückens. Onze courant, 30-01-1922.

Brand Kruisstraat, 1922

Brandmeester Lückens (herkenbaar aan de hoge pet) in 1922, tijdens de bluswerkzaamheden in de Kruisstraat.

Uit notulen vergadering Hoornse Brandraad, 10 maart 1922.

Vergadering van 10 maart 1922, 's avonds 8 uur in het Stadhuis.
Voorzitter: de heer D. Jonkman.
Voorzittend brandmeester, die van spuit A.
De heer Zuidweg is met kennisgeving afwezig.

 • De notulen worden goedgekeurd.
 • Nadat de afrekening heeft plaats gehad, zegt de Voorzitter, dat bij den brand in de Kruisstraat is gebleken, dat het wenschelijk is, dat de politiespuit voorzien wordt van een tweede standpijp en van een dubbele hoeveelheid slang en straalpijpcie. Dan heeft men dadelijk de beschikking over 4 stralen.
 • Spreker brengt lof aan de heeren C. Woestenburg, Polman en Lückens voor het degelijk werk, door hen bij dien brand geleverd. Ondanks het slechte weer en de ongunstige omstandigheden zijn zij tot het einde gebleven.

Brand, 1929

Onze courant, 02-08-1929.

Brand, 1937

Onze courant, 23-08-1937.

Brand, 1937p

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-12-1937.


Bronnen: