Achtergrondinformatie | Brandraad Hoorn

Brandraad Hoorn, 1905

De leden van de Hoornse Brandraad in het jaar 1905. Staand uiterst rechts is Dirk Jonkman, de schoonvader van Gerard Lückens.

Samenstelling Brandraad

De Brandraad was het bestuurscollege van het brandwezen en bestond uit de brandmeester-generaal, acht kwartiermeesters (vier brandmeesters en vier onderbrandmeesters), een secretaris en een bode. De brandmeester-generaal en de kwartiermeesters werden benoemd door de gemeenteraad.

Verdeling bevel spuiten

Het opperbevel over de vier eigen spuiten van de Hoornse brandweer lag bij de brandmeester-generaal van de Brandraad. Per spuit waren er een vaste brandmeester en dito onderbrandmeester (kwartiermeesters). Zij hadden het bevel over de spuit en de bijbehorende spuitgasten. Bij een brand waren zowel de brandmeester-generaal als de bij de aangerukte spuit behorende kwartiermeesters en manschappen aanwezig.

Taken Brandraad

  • Werven van nieuwe manschappen.
  • Toezicht houden op het functioneren en het onderhoud van de spuiten.
  • Beheren van de brandkas.
  • Jaarlijks opstellen van een lijst van gegoede burgers van wie een bijdrage variërend van 1 tot 12 stuivers gevraagd werd. (Na 1820 werd deze belasting geïnd onder de naam 'Lantaarn- en brandgeld'.)
  • Beslissen in geschillen.
  • Eenmaal per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over de staat van de brandspuiten.

Vergaderingen en jaarlijks uitje

De brandmeesters van de Brandraad vergaderden maandelijks. De brandmeester-generaal en voorzitter van de Brandraad organiseerde jaarlijks een (lang) weekend uit voor de leden.
Brief Uitje Brandraad, 1925

De uitnodiging van de Brandraad voor het jaarlijks uitstapje in 1925. De brief is opgesteld door de voorzitter van de Brandraad, architect H.J. Cramer (zie beeldmerk linksboven).

Programma Uitje Brandraad, 1927

Het programma van het uitje naar Amsterdam in 1927.

Uitje Brandraad, 1927

De brandmeesters van de Brandraad tijdens het jaarlijkse uitje in 1927, dit keer naar Amsterdam. De derde van links is G.H. Lückens.

Jubileum voorzitter Cramer

In 1935 was architect H.J. Cramer tien jaar voorzitter van de Brandraad. Uit de notulen van Brandraad blijkt dat het College hem bij die gelegenheid een ingelijste tekening aanbood. De tekening was een portret van de jubilaris, gemaakt door G.H. Lückens Het is niet bekend waar de tekening gebleven is. Helaas is er evenmin een foto van het werk gevonden.

Uit de notulen van de vergadering van de Hoornse Brandraad, 16 januari 1935

Buitengewone Verg op 16 Jan. '35 in "De Valk"
  • De hr Cramer is 10 jr Voorzitter - Deze samenkomst draagt geheel een intiem karakter. Wij herinneren aan het volgende: De Vz. wordt per auto door de HH. Vd Berg en Visser van zijn woning gehaald. Na opening door de Vz. spreekt de Vice-Vz. de secr Vden Berg den jubilaris op hartelijke wijze toe, feliciteert hem en hoopt, dat hij nog vele jaren de voortreffelijke leider v.h. Brandwezen zal blijven.
  • De Vz. antwoordt daarop. Hij spreekt woorden van dank. Hij zegt van zijn taak te hebben gemaakt, zoo hij hoopt, wat er van te maken is en inzonderheid dankt hij de leden v.h. College voor hun steun en hulp en hun hartelijke kameraadschap.
  • Dan wordt den Vz. aangeboden door het College een prachtig gelijkende teekening in keurige lijst, zijn beeltenaar, geteekend natuurgetrouw door den hr Lückens.
  • De hr Visser herinnert ons aan de opofferingsgezindheid onzer vrouwen, die zoo dikwijls alleen zijn als hun echtgenooten plichtsgetrouw hun verplichtingen nakomen voor het Brandwezen.

Persbericht Brandraad

Hoornsche Courant, 10-09-1890.

Persbericht Uitje Brandraad, 1905

Hoornsche Courant, 16-07-1905.


Persbericht Brandraad

Onze courant, 30-12-1915.

Persbericht Brandraad

Onze courant, 16-08-1921.

Persbericht Brandraad

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-01-1923.


Persbericht Brandraad

Onze courant, 13-06-1923.

Persbericht Brandraad

Nieuwe Hoornsche Courant, 02-10-1926.