Achtergrondinformatie | Herplaatsing plaquettes Ruyterman

Bepaling in testament Cornelia (Corrie) Ruyterman

B. Ik legateer, vrij van rechten en kosten, om uit te keren binnen twaalf maanden na mijn overlijden, aan de Stichting: "Stichting Protestantse Belangen te Hauwert" gevestigd te HAUWERT, of, zo deze niet meer aanwezig mocht zijn, aan de Nederlands Hervormde Kerk van HAUWERT, het mij in eigendom toebehorende woonhuis, plaatselijk gemerkt 99, met erf en tuin te HAUWERT, gemeente NIBBIXWOUD, kadastraal bekend alhier in Sektie B nummer 479, groot tien centiaren, zulke onder de last:

1. om zorg te dragen, dat de bronzen gedenkplaat voor wijlen mijn vader, de heer KLAAS RUIJTERMAN, alsmede oprichter van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", thans aan het woonhuis aanwezig, aldaar bevestigd blijft, en, evenals voormeld onroerend goed, steeds in goede staat wordt gehouden.
Voor het geval gemeld woonhuis te eniger tijd door een ander gebouw zou worden vervangen zal daaraan of daarin aan gemelde gedenkplaat een waardige plaats moeten worden gegeven.

Zorg voor de herinneringsplaquettes

De jongste dochter van Klaas Ruyterman had in haar testament laten opnemen dat de toekomstige eigenaren van de woning Hauwert 99 goede zorg moeten dragen voor de bronzen tekstplaquette, die aan de zijgevel van het gebouw was bevestigd.

Het bronzen portretreliëf was van oorsprong geplaatst in de lagere school van Hauwert. De school is rond 1980 gesloopt, maar de plaquette is veilig gesteld door de voorzitter van de stichting Historisch Genootschap Hauwert.

Juiste plek

Op 26 oktober 2006 kreeg de bronzen plaquette een passende nieuwe plaats: hij is bevestigd in het portaaltje van de woning Hauwert 99, de voormalige hoofdonderwijzerwoning van Klaas Ruyterman.

De tekstplaquette die aan de zijgevel van het gebouw hing is verplaatst naar de voorkant, waar de plaquette beter tot zijn recht komt.

K Ruyterman

Voormalige hoofdonderwijzerwoning Hauwert 99. De bronzen plaquette van Klaas Ruyterman is bevestigd in het portaal bij de voordeur. De tekstplaquette hangt op de gevel naast het portaal.
Foto's: G. Kazimier, 7-11-2006.

K Ruyterman
K Ruyterman

Plaquettes Ruyterman

Dagblad voor West-Friesland, 28-10-2006