Achtergrondinformatie | Geschenk Hudsonfeesten 1909

Poster Hudsonfeesten

Postcard Hudsonfeesten 1909.

Hudsonfeesten

In 1909 wilden de Amerikanen de zogenaamde Hudsonfeesten houden, ter ere van het in 1609 aan land komen van de Engelse zeevaarder Henry Hudson.

Deelname Nederland

Toen dit voornemen in ons land bekend werd vormde men een speciale commissie voor deelname aan de feesten. De commissie liet een kleine replica van het schip 'De Halve Maen' maken, die in september 1909 de haven van New York zou binnenzeilen.

Enthousiaste reactie

De Amerikaanse Commissie was vol lof over dit plan en schreef aan onze Minister van Buitenlandse Zaken het volgende: "het schip zal den Amerikanen herinneren aan het bewonderenswaardige karakter van Uw volk, dat de zee terugdreef, toen ge land noodig hadt om op te wonen; de zee, die gij tot uw hulp opvorderdet, toen gij de vijanden van uwe vrijheden wenschtet te verdrijven; en die u voerde naar de vier windstreken, toen gij uw handel wildet uitbreiden. Wij stellen de herinnering aan het feit, dat de stad en de staat New York gesticht worden door het Hollandsche volk, zeer hoog en wij verheugen ons over ieder bewijs, dat gij even trotsch zijt op ons als uwe nakomelingen, als wij op u als onze voorouders".
Replica Halve Maen

Replica Halve Maen, 1909.

Henry Hudson

Op 8 Januari 1609 sloot de Oost-Indische Compagnie een contract met de schipper Henry Hudson, om op zoek te gaan naar een doortocht naar Indië via het noordoosten.

Hudson vertrok met het zeilschip 'De Halve Maen' naar het noorden. Toen bleek dat hij door het ijs niet verder kon, wijzigde hij zijn koers naar het westen om de kust van Noord-Amerika te verkennen. Hij verwachtte een doorgang te vinden naar de Grote Oceaan.

Historische plaat

Historische plaat bemanning Halve Maen 'Land in zicht', 1609.

Ontdekking Nieuwe Wereld

Op 28 augustus vond hij een grote baai en voer hij de rivier op die we nu kennen als de Hudson. Hij ontmoette de lokale bevolking en deed met hen op kleine schaal aan ruilhandel.
Aan boord was ook de Hoornse zeeman David Pietersz. de Vries, die op Staten Eiland een kolonie stichtte, later uitgebreid met de kolonie 'Vriesendael'.

Zij keerden terug naar Holland. Een groep Nederlandse kooplieden zag kansen om de bronnen in de Nieuwe Wereld te exploiteren. Zij stuurden nog een expeditie om de ontdekte rivier te onderzoeken. Dit leidde tot de vestiging van handelskantoren op Manhattan, en de stichting van Nieuw Amsterdam en Swanendael (het huidige New York en Lewes). De handelsnederzettingen en kolonies zijn later overgenomen door de Engelsen.

Eenhoorn voor Lewes

De burgemeester van Lewes vroeg de gemeente Hoorn om een banier of wapen van Hoorn, als herinnering aan de voormalige kolonie Vriesendael, gesticht door de Hoornse zeeman De Vries. Dit was de aanleiding tot het verzoek van het gemeentebestuur aan kunstenaar Gerard Lückens: een houten beeld naar voorbeeld van het stadswapen van Hoorn. Maarten Storm schilderde het werk in heraldische kleuren.
Het beeld is geschonken door de gemeente Hoorn aan de stad Lewes en kreeg een plaats in de St. Peters kerk aldaar. In 1932 is het overgebracht naar het Zwaanendael Museum in Lewes.

Zwaanendael Museum

Het Zwaanendael Museum is in 1931 opgericht ter ere van de driehonderste verjaardag van Delaware's eerste Europese nederzetting, Swaanendael. Het museum is een model van het voormalige stadhuis in Hoorn. Het heeft zeventiende-eeuwse Nederlandse elementen zoals een trapgevel, terracotta dakpannen, gebeeldhouwd metselwerk en versierde luiken. Bovenaan de voorkant van het gebouw staat een standbeeld van David Pietersz. de Vries, die Swanendael in 1631 stichtte.

Persbericht Eenhoorn

Hoornsche Courant, 23-07-1909.

Eenhoorn

De Eenhoorn in het Zwaanendael Museum in Lewis.

Eenhoorn

Zwaanendael Museum, anno 1998. Op de top van de trapgevel het standbeeld van De Vries.


Persbericht Eenhoorn

Nieuwe Haarlemsche Courant, 15-03-1909.

Persbericht Eenhoorn

Nieuwe Haarlemsche Courant, 27-09-1909.