Achtergrondinformatie | Pupillenschool Nieuwersluis

Gebrek aan instroom leger

In Nederland was rond 1870 een gebrek aan vrijwilligers en kaderpersoneel in het leger. In Nederlands-Indië waren gunstige resultaten geboekt met het opleiden van jongeren in de leeftijd van zeven tot tien jaar. Deze kinderen werden pupillen genoemd, een benaming die ontstaan is bij de rekrutering in het Napoleontische tijdperk. Men besloot in navolging van België, Frankrijk en Pruisen een zogenaamde Pupillenschool op te richten voor jongens van twaalf tot achttien jaar.
Pupillenschool

Voormalige Pupillenschool in Nieuwersluis.

Pupillenschool

Ingang voormalige Pupillenschool in Nieuwersluis.

Pupillenschool Nieuwersluis

Bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1877 werd in Nieuwersluis de Pupillenschool opgericht, die onder beschermheerschap stond van Koning Willem III. De school stond onder leiding van een kapitein van de infanterie, die directeur van de school was. De school viel onder de onmiddellijke bevelen van de Inspecteur der Infanterie.

Voor wie?

Tot de Pupillenschool in Nieuwersluis konden kinderen van militairen in de leeftijd van twaalf tot veertien jaar toegelaten worden. Echter tegen geldelijke vergoeding waren ook kinderen van burgers welkom. De maximumcapaciteit werd bij aanvang gesteld op vijftig leerlingen. Dit werd al snel uitgebreid tot honderd leerlingen en in 1881 tot tweehonderdvijftig leerlingen. De soldij van de pupillen bedroeg f 0,30 per dag. Herman Stieljes, neef van Gerard Lückens, was een van de pupillen van deze school.

Onderricht

De pupillen kregen les in lezen, schrijven, Nederlandse taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst naar keuze. Daarnaast werd onderwijs gegeven in militaire reglementen, exerceren, gymnastiek, schaatsen, zwemmen, oefening met geschut en brandspuit en zo mogelijk in enige ambachten die in het leger van pas kwamen.

Vervolgopleiding

Voor hun zestiende jaar moesten de leerlingen de school verlaten om naar vervolgopleidingen te gaan; bij de infanterie was dat het Instructie Bataljon, bij de artillerie de Instructie Compagnie. Ook werden zij wel tamboer of hoornblazer bij een korps.

Opheffing school

Na verloop van tijd nam het tekort aan vrijwilligers en kaderpersoneel af. Als gevolg hiervan werd bij Koninklijk Besluit de Pupillenschool per 1 januari 1896 opgeheven. In het achttienarig bestaan van de Pupillenschool hebben ongeveer zestienhonderd jongeren er hun opleiding gekregen.

Pupillenschool

Pupillenschool te Nieuwersluis.

Pupillenschool

Pupillenschool te Nieuwersluis anno 1900


Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 24-06-1877.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 08-07-1877.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 13-02-1884.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 28-05-1884.

Pupillenschool

Nieuwe Hoornsche Courant, 30-06-1894.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 10-05-1895.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 25-10-1895.

Pupillenschool

Enkhuizer Courant, 25-10-1895.