Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Algemeen Handelsblad, 20 juli 1899

Quellinus-school.

Hedenmorgen waren wij in de gelegenheid het werk te zien dat door leerlingen van de kunstnijverheid teekenschool Quellinus is gemaakt en daar nu tentoongesteld is.

De leerlingen, die onderwezen worden in schilderkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst, decoratie-schilderen, houtsnijwerk, lithografie enz. hebben drie studiejaren te doorloopen. Van alle vakken der verschillende jaren konden we de proeven zien en vele bewonderen.

Onder het beeldhouwwerk, dat meest gekopieerd wordt, maar waarvan enkele voorwerpen ook in relief gemaakt zijn naar fotografieën, waren wel goed gevoelde dingen. Evenzoo bij het houtsnijwerk. Daar wordt op Quellinus-school vooral veel werk van gemaakt, dat de jongelui wat voor kunst gaan voelen en dat ze later als ze ambachtslieden zijn, ook in die richting voort zullen gaan. Met iemand als den kunstenaar Bart van Hove tot directeur is dit begrijpelijk.

Alle leerlingen, ook die in bouw- en beeldhouwkunst, nemen deel aan de lessen in handteekenen. Fraaie voorbeelden zagen we onder de penteekeningen. De schilders maken hierbij meer werk van kleur, terwijl het voor de anderen hoofdzakelijk op vorm aankomt.

Ook zagen we enig werk van de lithografen dat goed geslaagd was. Leerlingen, die van deze school bij firma's komen als Roelofzen & Hubner of Van Leer, voldoen dan ook uitstekend, naar wij vernamen.

Behalve het genoemde is er nog een cursus voor het teekenen van planten en dieren, het styleeren daarvan en tot ornament maken; en een voor rechtlijnig teekenen, waar we onder de zelf ontworpen voorbeelden aardige vernuftige uitvindingen zagen.

Voor elk studiejaar was voor elk vak een concours uitgeschreven, waarvan de resultaten natuurlijk het beste deel vormden van het ten toon gestelde. De hiervoor toegekende prijzen zijn als volgt:

1e studiejaar.

Decoratieschilders: Ie prijs A. A. Teekelenburg, IIe prijs R. van Arkel, IIIe pr. J. de Haan.

Lithografen: Ie prijs M. A. Rotteveel, IIe prijs E. Ott, IIIe prijs J. P. Terweij.

Bouwkundigen : Ie prijs W. J. Sandhövel, IIe prijs H. de Vries, IIIe prijs C. J. v. d. Schelt.

2eStudiejaar.

Decoratieschilders. Ie prijs A. M. A. Damen, en Ie prijs J. F. W. v. d. Bilt.

Lithografen. Ie prijs W. Wolven, le prijs P. Ritger, 2e prijs J. Meyenburgh.

Bouwkundigen. 1e prijs A. C Rotgans, Ie prijs H. J. Mooy, 2e prijs P. G. J. Passer.

 Beeldhouwers. 1e prijs, G. H. Lückens.

3e Studiejaar.

Decoratieschilders. Ie prijs, groote zilveren medaille J. Hoegen ; 2e prijs, diploma, W. Bokweg; diploma, W. P. Mulder; diploma, J. Groenevelt.

Lithografen. Ie prijs, groote zilveren medaille, P. L. Battefeld; idem, J. H. Semeijs.

Bouwkundigen. 1e prijs, gr. zilveren medaille, F. de Grijs; diploma, N. Brugman; idem, A. J. de Haan.

Beeldhouwers. 1e prijs, gr. zilveren medaille, A. Werner; idem, R. M. Jaarsma.

Algemeen Handelsblad, 20 juli 1900

Quellinusschool.

Gisteren was uitsluitend voor de pers toegankelijk gesteld de tentoonstelling van het werk der leerlingen van de kunst-nijverheid-teekenschool 'Quellinus'', gevestigd Frans Halsstraat 14.

Het ten toon gestelde geeft een zeer goeden dunk van het onderwijs, dat aan deze school wordt gegeven aan jongelieden, die zich bekwamen voor decoratieschilder, lithograaf, bouwkundig teekenaar en beeldhouwer.

In ieder der vier afdeelingen, benevens in de klasse voor lijnteekenen, wordt blijkbaar onder de ernstige en degelijke leiding der leeraren door de jongelui met ijver en - dat is een voornaam ding - met liefde voor hun vak gewerkt.

Het pleizier, dat de jongens er in hebben iets goeds te maken, spreekt niet alleen uit hun concourswerk - zonder correctie en aanwijzingen der leeraren gemaakt - doch ook uit het werk, dat gedurende den cursus uit hun handen kwam.

Het is inderdaad merkwaardig, wat in drie jaar door de jongelui - niet slechts door de besten, maar ook door hen met gemiddelden aanleg -wordt geleerd.

De bouwkundige teekenaars brengen het in dien tijd van het trekken van lijntjes met inkt en potlood tot het maken van een ontwerp-teekening van een behoorlijk stadswoonhuis.

De lithografen, die in het eerste jaar pentekeningen maken, teekenen gedurende den tweeden cursus op steen, sommigen zelfs met zooveel vaardigheid dat men de korte oefening in aanmerking genomen over de vorderingen verbaasd staat.

Wordt den lithografen reeds aanstonds geleerd zelf afdrukken van hun werk te maken, de beeldhouwers leeren al dadelijk de afgietsels te maken van wat door hen is geboetseerd. In deze afdeeling, die van den directeur, zagen wij zeer goed werk, dat voor de toekomst voor sommige der leerlingen een belofte inhoudt. In deze afdeeling, vindt men ook werkelijk fraai snijwerk, door de leerlingen uitgevoerd.

De schilders maakten stillevens in waterverf en legden proeven af in het gestyleerd ornament, nadat eerst het motief grondig was bestudeerd.

Wat ons trof is de verscheidenheid die de leeraren in de studie weten te brengen.

Natuurlijk wordt de gestyleerde vlakversiering naar de mode druk beoefend.

Vlak behandeld zijn ook verschillende ten toon gestelde wapens. Het heraldiek-teekenen wordt blijkbaar met succes onderwezen.

Vooraf gaat voor allen een cursus in het lijnteekenen, welk leervak 'geheel om zichzelf en uitsluitend als middel' aan de school grondig wordt beoefend.

Er is een jammer en dat is, dat de jongens door de snelle vorderingen die zij maken, dikwijls de school verlaten vóór zij die geheel hebben doorloopen. En dat zijn dikwijls de jongens met den meesten aanleg. Maar er zijn maatschappelijke omstandigheden, de noodzakelijkheid om geld te verdienen, die niet zoo gemakkelijk op zij kunnen worden gezet. Daarin ligt de oorzaak dat de jongens vaak na het tweede jaar weggaan, de wijde wereld in.

Niemand kan dat meer betreuren dan de ijverige directeur der school, de heer Bart van Hove.

In het afgeloopen jaar werd de school bezocht door zestig leerlingen.

De volgende bekroningen werden toegekend:

Decoratieschilders. 1e Prijs, H. C. Riechelmann; 2e pr., J. Pierema; 3e pr., J. J. Kooning.

Lithografen. 1e Prijs: N. P. Neefjes, 2e prijs J. Visser, 3e prijs J. G. Soet, 4e prijs D. H. Melk.

Beeldhouwers. 1e Prijs: C. J. A Begeer.

Bouwkundigen. 1e Prijs: P. J. Hamers, 2e prijs J. Crouwel, 3e prijs F. Franck.

2e Studiejaar.

Decoratieschilders. 1e prys, A. A. Tekelenburg; 2e prijs, B. van Arkel.

Lithografen. 1e prijs, M. A. Rotteveel; 2e prijs, M. Reens.

Bouwkundigen. 1e prijs, W. J. Sandhövel.

3e Studiejaar.

Decoratieschilders. Zilveren medaille, A. M. A. Damen; 2e prijs, diploma, J. F. W. van der Bilt; diploma, W. A. Knip.

Lithografen. Zilveren med. W. Wolven.

 Beeldhouwers. Zilv. med. G. H. Lückens.

Bouwkundigen. Zilv. med. P. J. J. Passer en K. de Boer. Diploma A. C. Kotgaes.

1e prijs Quellinus - G.H. Lückens 1e prijs Quellinus - G.H. Lückens

1e prijs Kunstnijverheidschool "Quellinus" 1899 - 1900,
uitgereikt aan G.H. Lückens, beeldhouwer