Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht door J.C. Kerkmeijer met als doel het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn.

Vanaf de oprichting van de vereniging was Lückens bestuurslid en dat is hij zijn hele leven gebleven (zie ook het artikel uit de serie "De bestuursleden van Oud Hoorn" in het kwartaalblad van de vereniging). Van 1926 tot 1928 was Lückens penningmeester en van 1917 tot 1926 was hij archivaris van deze vereniging. De vergaderingen van Oud Hoorn vonden destijds plaats in de Mariatoren.

Mariatoren, Hoorn

De Mariatoren of Kruittoren in Hoorn dateert uit 1508 en is 
een verdedigingstoren als onderdeel van de vestigingsmuur 
die al vóór 1426 op deze plek aanwezig was. De stadswal heeft 
hier nog de oorspronkelijke hoogte.

Mariatoren, Hoorn

De Mariatoren anno 2002.

De leden van de vereniging Oud Hoorn werden regelmatig geraadpleegd voor het vaststellen van de aard of herkomst van historische voorwerpen. Zo verhaalt een artikel in een van de jaarboeken van het Westfries Genootschap over het consulteren van de heren Kerkmeijer en Lückens over de steen van Gawijzend.

Deze steen is samen met een aantal andere stenen gevonden na de droogmaling van van de Wieringermeer in de zomer van het jaar 1930. De stenen zijn afkomstig van vroegere gebouwen en doodkisten en werden vervoerd naar het Westfries Museum in Hoorn.

Een van de genoemde stenen is voor onderzoek gestuurd naar Dhr. L.A. Roozen, rector aan het St. Jansgasthuis te Hoorn, die als oudheidkundige bekend stond en veel belang stelde in de geschiedenis van West-Friesland. Dhr. L.A. Roozen gaf per brief het onderstaande antwoord.

Uit een jaarboek van
Historisch Genootschap
Oud West-Friesland

Hooggeachte Heer,

Hiermede kom ik u Ed. van antwoord dienen aangaande den steen van Gawijzend, mij zoo heuschelijk toegezonden.

Op de vergadering van "Oud Hoorn" heb ik hem mee genomen.

Naar het gevoelen der Heeren "Kerkmeijer" en "Luckens", en ook naar mijn mening, is het een "mop" of "Radbouter", van gebakken klei, zeer hard, als van boeren-grauwe klinkers.

Oogenschijnlijk, en vooral in ongedroogden toestand, lijkt het tuf of duifsteen, of op Bentheimers, zoo als de steen van het voormalige Heidensche Kerkje, maar het doorgebakkene in een heeten gloed, is er duidelijk op aan te wijzen.

Vereniging Oud Hoorn is anno 2016 nog steeds een zeer actieve vereniging. In het kwartaalblad van Oud Hoorn is ook regelmatig aandacht geschonken aan de werken van G.H. Lückens.