Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Uit de notulen van de vergadering van de Hoornse Brandraad, 18 november 1921

De hr C. Woestenburg klaagt er over, dat hij twee maal zelf het volk heeft moeten wekken. De Voorzitter wijt dit aan toevallige omstandigheden.

De heer Lückens deelt mede, dat ongeveer 6 weken geleden jongens een begin van brand hadden veroorzaakt onder de Ottobrug. Een lid van de gymnastiekvereeniging heeft den brand met veel moeite weten te blusschen. Daarbij is z'n pantalon beschadigd, weshalve hij zich wendde tot den heer Faber.
Deze antwoordde: "dank je wel, je hebt je best gehouden", welk antwoord niet naar spr. genoegen is. De Voorzitter zal de zaak onderzoeken.

Dhr. C. Woestenburg vraagt ontslag. De Voorzitter aanvaardt dit niet en wil dienaangaande zelfs geen discussie toelaten.
Naar aanleiding van een opmerking van den heer Visser, zegt de Voorzitter dat een standpijp en 250 m. slang zal worden aangeschaft, zoo spoedig bericht is ontvangen.

Dhr. V.d.Veere acht f1,-- voor nachtwerk te laag, vooral bij korte branden.
De Voorzitter antwoordt, dat steeds met de omstandigheden rekening kan worden gehouden.

De heer Lückens vraagt of de waterleiding bij 200 m. hoogte nog kracht genoeg heeft. Ook deelt hij mede, dat besloten is voor het Westfries museum een tweede stel sleutels aan te schaffen. Dit geschiedde op advies van deze.

Brandmeester Lückens, Kruisstraat Hoorn

Brandmeester Lückens (herkenbaar aan de hoge pet) tijdens bluswerkzaamheden
in de Kruisstraat te Hoorn.

Uit de notulen van de vergadering van de Hoornse Brandraad, 10 maart 1922

Vergadering van 10 maart 1922, 's avonds 8 uur in het Stadhuis.
Voorzitter: de heer D. Jonkman.
Voorzittend brandmeester, die van spuit A.
De heer Zuidweg is met kennisgeving afwezig.

De notulen worden goedgekeurd.

Nadat de afrekening heeft plaats gehad, zegt de Voorzitter, dat bij den brand in de Kruisstraat is gebleken, dat het wenschelijk is, dat de politiespuit voorzien wordt van een tweede standpijp en van een dubbele hoeveelheid slang en straalpijpcie. Dan heeft men dadelijk de beschikking over 4 stralen.

Spreker brengt lof aan de heeren C. Woestenburg, Polman en Lückens voor het degelijk werk, door hen bij dien brand geleverd. Ondanks het slechte weer en de ongunstige omstandigheden zijn zij tot het einde gebleven.

Uit de notulen van de vergadering van de Hoornse Brandraad, 16 januari 1935

Buitengewone Verg op 16 Jan. '35 in "De Valk"

De hr Cramer is 10 jr Voorzitter - Deze samenkomst draagt geheel een intiem karakter. Wij herinneren aan het volgende: De Vz. wordt per auto door de HH. Vd Berg en Visser van zijn woning gehaald. Na opening door de Vz. spreekt de Vice-Vz. de secr Vden Berg den jubilaris op hartelijke wijze toe, feliciteert hem en hoopt, dat hij nog vele jaren de voortreffelijke leider v.h. Brandwezen zal blijven.

De Vz. antwoordt daarop. Hij spreekt woorden van dank. Hij zegt van zijn taak te hebben gemaakt, zoo hij hoopt, wat er van te maken is en inzonderheid dankt hij de leden v.h. College voor hun steun en hulp en hun hartelijke kameraadschap.

Dan wordt den Vz. aangeboden door het College een prachtig gelijkende teekening in keurige lijst, zijn beeltenaar, geteekend natuurgetrouw door den hr Lückens.

De hr Visser herinnert ons aan de opofferingsgezindheid onzer vrouwen, die zoo dikwijls alleen zijn als hun echtgenooten plichtsgetrouw hun verplichtingen nakomen voor het Brandwezen.

Uit de notulen van de vergadering van de Hoornse Brandraad, 10 januari 1936

De hr Lückens wenscht den Vz. geluk, nu hij zijn verlangen heeft bevredigd gezien, nl. de kleding van de manschappen en inzonderheid van het geheele college. De Vz. zegt hierop, dat hij dat niet alleen heeft gewenscht, ook de andere HH. hebben dat gewild en daartoe meegewerkt. Hij merkt daarbij nog op, dat de Korpsgeest door die simpele jas en pet in de komende jaren beslist zal verbeteren. Dan zegt de hr Lückens verder, dat hij als oud-turner getroffen is geworden op 7 Jan. nu hij allen zoo goed gekleed zag en het verlangen bij hem opkwam de mannen van motor en slangenwagens te oefenen voor een betere houding enz. om alzoo een gemoedelijke Sportieve tucht aan te kweeken.

Ook de Vz. voelt daarvoor, inzonderheid voor de jongeren. Een groep zou kunnen worden gevormd voor o.a. V. en Orde oefeningen enz. Daar zijn echter tal van bezwaren en daarom is het beter over deze materie het oordeel te vragen van onze ter zake kundige collega den hr L. Visser.