Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Cornelia Ruyterman - dochter van Klaas Ruyterman liet in haar testament het volgende artikel opnemen:

B. Ik legateer, vrij van rechten en kosten, om uit te keren
binnen twaalf maanden na mijn overlijden, aan de Stichting:
"Stichting Protestantse Belangen te Hauwert" gevestigd
te HAUWERT, of, zo deze niet meer aanwezig mocht zijn,
aan de Nederlands Hervormde Kerk van HAUWERT, het mij in
eigendom toebehorende woonhuis, plaatselijk gemerkt 99,
met erf en tuin te HAUWERT, gemeente NIBBIXWOUD, 
kadastraal bekend alhier in Sektie B nummer 479, groot tien
centiaren, zulke onder de last: -------------------------------
1. om zorg te dragen, dat de bronzen gedenkplaat voor wijlen
mijn vader, de heer KLAAS RUIJTERMAN, alsmede oprichter
van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland",
thans aan het woonhuis aanwezig, aldaar bevestigd blijft,
en, evenals voormeld onroerend goed, steeds in goede staat
wordt gehouden. --------------------------------------------
Voor het geval gemeld woonhuis te eniger tijd door een ander
gebouw zou worden vervangen zal daaraan of daarin aan 
gemelde gedenkplaat een waardige plaats moeten worden
gegeven.------------------------------------------------------