Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Voormalige Pupillenschool, Nieuwersluis

Voormalige Pupillenschool
in Nieuwersluis.

Voormalie Pupillenschool, Nieuwersluis

Ingang voormalige Pupillenschool
in Nieuwersluis.

Pupillen
In Nederland was rond 1870 een gebrek aan vrijwilligers en kaderpersoneel in het leger. In Nederlands-Indië waren gunstige resultaten geboekt met het opleiden van jongeren in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Deze kinderen werden pupillen genoemd, een benaming die ontstaan is bij de rekrutering in het Napoleontische tijdperk. Men besloot in navolging van België, Frankrijk en Pruisen een zogenaamde Pupillenschool op te richten voor jongens van 12 tot 18 jaar.

Pupillenschool Nieuwersluis
Bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1877 werd in Nieuwersluis de Pupillenschool opgericht, die onder beschermheerschap stond van Koning Willem III. De school stond onder leiding van een kapitein van de infanterie, die directeur van de school was. De school viel onder de onmiddellijke bevelen van de Inspecteur der Infanterie.

Voor wie?
Tot de Pupillenschool in Nieuwersluis konden kinderen van militairen in de leeftijd van twaalf tot veertien jaar toegelaten worden. Echter tegen geldelijke vergoeding waren ook kinderen van burgers welkom. De maximumcapaciteit werd bij aanvang gesteld op 50 leerlingen. Dit werd al snel uitgebreid tot 100 leerlingen en in 1881 tot 250 leerlingen. De soldij van de pupillen bedroeg f 0,30 per dag.
Herman Stieljes, neef van Gerard Lückens, was een van de pupillen van deze school.

Onderricht
De pupillen kregen les in lezen, schrijven, Nederlandse taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst naar keuze. Daarnaast werd onderwijs gegeven in militaire reglementen, exerceren, gymnastiek, schaatsen, zwemmen, oefening met geschut en brandspuit en zo mogelijk in enige ambachten die in het leger te pas kwamen.

Vervolgopleiding
Voor hun zestiende jaar moesten de leerlingen de school verlaten om naar vervolgopleidingen te gaan, zoals bij de infanterie het Instructie Bataljon of bij de artillerie de Instructie Compagnie. Ook werden zij wel tamboer of hoornblazer bij een korps.

Opheffing school
Na verloop van tijd nam het tekort aan vrijwilligers en kaderpersoneel af. Als gevolg hiervan werd bij Koninklijk Besluit de Pupillenschool per 1 januari 1896 opgeheven. In het 18-jarig bestaan van de Pupillenschool hebben ongeveer 1600 jongeren er hun opleiding gekregen.

Pupillenschool opgeheven, Utrechts Nieuwsblad 19-12-1895

Artikel in het Utrechts Nieuwsblad, d.d. 19-12-1895.

Pupillenschool te Nieuwersluis

Pupillenschool te Nieuwersluis.