Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Plaatselijk Nieuws

Zondag j.l. vierde Allebé, de damesafdeeling van de Gymnastiek- en Schermvereeniging U.d.I.W.v.O. haar 25-jarig bestaan. Om 12 uur des middags hield het bestuur in de kleine Parkzaal receptie. Telkens werden groote bouquetten bloemen aangeboden. We zagen er van U.d.I.W.v.O. de zwemvereeniging "Het Hoornsche Hop", M. F. C. (van Medemblik), van de beide directeuren Bas en Rijswijk, van den heer en mevr. Bisschop, van oud-burgem. De Jongh, van het gewest N.-Holland en van de R.K. Sportclub.

Achtereenvolgens werden de bestuurders van Allebé en van U.d.I.W.v.O. gecomplimenteerd door den burgemeester, den voorzitter van den W.F. turnkring, de zwemver. weth. Van Beynum, den gem. secr. het Witte Kruis, het Kamerlid Abr. Staalman, oud-directeur en oprichter van Allebé, de schietvereeniging "Hoorn", de R K. sportclub, den tegenwoordigen directeur P. Bas, de oud-directeur Snel, den heer Van Ekeren secr. van het gewest en het huldigings-comité, gevormd uit oudleden van Allebé. Bovendien kwam een groot aantal leden van U.d.I.-W.v.O. en Allebé hun besturen geluk wenschen, zoodat de zaal eindelijk nagenoeg geheel gevuld was. De presidente, mej. Zwaan, bedankte voor de sympathieke woorden gesproken door de heeren Bisschop, Van Ekeren en Visser.

Na een optocht door de stad werd de uitvoering om 3 uur gehouden in de groote Parkzaal. In verband met het weer kon men geen gebruik maken van het Doelenplein. Onder de muziek van Kunst na Arbeid stellen de werkende leden en adspiranten zich op. Thans sprak de heer A. J. Beek in 't openbaar nogmaals zijn beste wenschen uit. Mevr. Van Straten hield een sympathiek speechje namens de oudleden van Allebé en bood een prachtig nieuw vaandel aan. In de plaats van den heer Van Leersum nam de heer Staalman thans het woord. Onder een hartelijke toespraak kroonde hij dit vaandel met een prachtige zilveren krans voor aanhechting der eventueel te behalen medailles. Deze krans is ontworpen door den heer Lückens en vervaardigd door den heer Van Straten. Het behoeft geen betoog dat bij de dankwoorden van mej. Zwaan de geestdrift der talrijke aanwezigen ten top steeg.

Hierna voerden de verschillende afdeelingen oefeningen uit. Twee leden van de oude garde, de heeren Jac. de Waal en H. Alb. Sindram, gaven nog een proefje van hun schermkunst.

Des avonds werd het feest besloten door een gezellig reünie en bal.